X2版本时长计算错误

 • 老展 2020-10-12 11:47 浏览:3375 回复:21
  楼主
  X2版本时长计算错误, 每6分钟会播放时长和总时长会增加1小时(应该是60分钟), ckplayer.js第8159行(t/360)和8167行(dt/360)应改为除以3600
  0 0
 • niandeng 2020-10-12 17:02
  1楼
  感谢发现
  {{vo.nickname}} {{vo.addtimeHuman}}
  {{vo.praise}} {{vo.despise}}
 • 少女野心梦 2020-10-13 08:54
  2楼
  感谢
  {{vo.nickname}} {{vo.addtimeHuman}}
  {{vo.praise}} {{vo.despise}}
 • 方寸大乱 2020-10-14 12:50
  3楼
  这个厉害
  {{vo.nickname}} {{vo.addtimeHuman}}
  {{vo.praise}} {{vo.despise}}
 • 节操嘎嘣脆 2020-10-15 16:39
  4楼
  作者太大意了
  {{vo.nickname}} {{vo.addtimeHuman}}
  {{vo.praise}} {{vo.despise}}
 • 浪女动了心 2020-10-15 22:23
  5楼

  厉害啊,老铁

  {{vo.nickname}} {{vo.addtimeHuman}}
  {{vo.praise}} {{vo.despise}}
 • 你永远是sb 2020-10-16 20:31
  6楼
  请问现在需要更新到最新版吗?
  {{vo.nickname}} {{vo.addtimeHuman}}
  {{vo.praise}} {{vo.despise}}
 • 无广告解析 2020-10-19 23:02
  7楼

  感谢

  {{vo.nickname}} {{vo.addtimeHuman}}
  {{vo.praise}} {{vo.despise}}
 • 大王技术 2020-10-20 12:58
  8楼
  官网已更新了吧
  {{vo.nickname}} {{vo.addtimeHuman}}
  {{vo.praise}} {{vo.despise}}
 • 无广告解析 2020-10-20 13:03
  9楼

  感谢~

  {{vo.nickname}} {{vo.addtimeHuman}}
  {{vo.praise}} {{vo.despise}}
 • 可以撩的小姐姐 2020-11-03 10:52
  10楼
  感谢
  {{vo.nickname}} {{vo.addtimeHuman}}
  {{vo.praise}} {{vo.despise}}
 • 回复问答:
举报